(FAQ)

 »» Ýëåêòðèêà

C c


?
. 220 , 127, . . .
?
, , , , . , . , , (, ..) .
?
, :

, ;

;

;

;

;

;

.

, .
?
(, , .). , , ( ).
?
, , , ..
?
. , . , , 3 ( , , ) , , . 2 : , . 1-2 , .

0,8 1 .
, ?
, , , .
? ?
, , : . : . . ( 80 ) , .

. ( 80-90 ).
?
. , . , , . .
?
, . . , .
?
, , , . , , .
?
, , .
, ?
, , , . , . , , , , .
, ?
, : , ջ, ѻ, ͻ . λ - .
λ ?
λ , , . , , . .
?
-75. , , , . , , , DLP ͻ.

10 40 .
, ?
, , ƻ , 3,8 200 .
?
:

;

;

;

;

;

;

;

;

: , , , ;

.
, ?
, . . , . , ( , , ).
?
:

( );

( ).

100 200 . .

.
?
, . -. - , , , . - , : , , .
?
, , , . ( ) ( ).
?
, , , . , . , .

. . , .
?
1,5 ( 1,5 2), 2,5. , ( ) 2,5 4 . 4 6 ( ).
?
15-20 , . 1,5 2,5 , 2,5 4 , 2,5 4 , 2,5 , 0,75 , . 2,5 .
?
. , , . 2-3 . , , .
, ?
. , . , . , .
?
100 .
?
9-11 , . . , . , . , .
?
, . , , . , . , , . 7-8 , . . .
?
, . :

;

;

.
?
:

) , , ;

) , ;

) , , , .
?
, , , 200-250 , 400 . 3 , 10 . , , .
?
, . - .
?
, . , . : , , , . . , .
?
, , , , , .
?
:

1). . , , () .

2). . , .

3). . , , 10 .
?
( ). , , .
?
. , . () . , . .
?
, , , . ( ) , .
?
. , , . , , . . . , .
?
, , . - , , . , . , ( ) . . .
?
. . . (2-3 ), . , . .
?
-1, , , , , , , , . . ( ) . ( ) ().
?
. . , , , 800 . , 10 . . .
?
, . () .
?
, - . . . , .
?
( ) 4 x 40 (4 , 40 ).

, ( ). 3,5 x 26 .
?
, , . , , , . , . , , .
?
: .

, .

, .

, , , . .
?
. . . . , ( ). , , .
?
, . , , . . , , . , .
?
127 220 . , , , , . , : . 220 .
?
. , , . , .
?
, , .

, , , . 0,5 .

0,8 1,7 0 . - , . .
?
( , , ..) . , () .
?
. , . , , .
?
. . .

. 10-15 , , .
?
. , , . , .
()?
, .

. , , , , . , , , . , :

;

.

, .

:

, ;

, .

, .
?
, . . , ( ), . , , . , , .
?
. , , , . , .

, , , . , . , .
- . ?
, .
. ?
, , ? .

, - . , .

, , , . , .
- . , ?
, .

, .

- , ( ). 2-3 , .

. :

( 500 1000 );

( 1500 2500 );

( 3000 ).

( ) .
?
, ( 5 .). ( ). 20-30%.


[ (FAQ) ]
   

Íàâèãàöèÿ
  Ãëàâíàÿ
Íîâîñòè
 • Äîáàâèòü íîâîñòü
 • Àðõèâ
 • Òåìàòèêà

 • Êàòàëîã ðàñöåíîê
  Ïîèñê ðàáîòû
 • Äîáàâèòü ðåçþìå

 • Ïðåäëîæåíèå ðàáîòû
 • Äîáàâèòü âàêàíñèþ

 • Çàÿâêè
 • Äîáàâèòü çàÿâêó

 • Ñòàòüè
 • Äîáàâèòü ñòàòüþ

 • Óñëóãè
 • Äîáàâèòü ïðåäëîæåíèå

 • Àðõèâ ôàéëîâ
 • Äîáàâèòü ôàéë

 • Ôîðóì
  ×àÂî
  Îïðîñû
  Êîíòàêò
  Îáúÿâëåíèÿ
  Âñå ñòàòüè
 • âåðñèè äëÿ ïå÷àòè

 • Âñå ôàéëû
 • Ëåíòà íîâîñòåé

 •  

  Ñ÷åò÷èêè
   

  Èíòåðíåò-ìàãàçèí "Àëåðèîí"
  ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Top.Mail.Ru
   

  Ñåé÷àñ íà ñàéòå
     : 0
   :
   : 0

   : 10808
   : verbatim777

     
   <- ->
   

   •  •  •  •  •  •  •  •  •
   Copyright © 2004 by Leonid Koshelev (email)    Designed by Pr48.Ru   Powered by RUNCMS 
  - : 0.03 -